Resources

  • Radio Interview on Restorative Justice (in Nepali)https://www.youtube.com/watch?v=KlnCcnakNp4
  • United Nations Resolution (in Nepali): ECOSOC Resolution 2002/12: Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको “फौजदारी मामिलामा पुनर्स्थापनामुखी न्याय कार्यक्रमको प्रयोगका सम्बन्धमा सामान्य सिद्दान्तहरू” २००२ ।UN Resolution on Restorative Justice 2002.12_Nepali