पुनर्स्थापकीय न्यायमा अधिकारसम्बन्धी काठमाडौं घोषणापत्र, २०१८