पुनर्स्थापकीय बाल न्यायसम्बन्धी लिमा घोषणापत्र, २००९

NFRJ द्वारा अनुवाद गरिएको पुनर्स्थापकीय बाल न्यायसम्बन्धी लिमा घोषणापत्र यहाँ क्लिक गर्नुहोस् : Lima Declaration on RJ_Nepali-NFRJ